اهداف و چشم انداز

  • ارائه خلاصه نتایج پژوهش­های دانشجویی حوزه آموزش راهبردی سایبر
  • بسترسازی برای ارائه نتایج پژوهش­های اندیشمندان سایبری
  • ترویج ادبیات راهبردی حوزه فضای سایبر
  • توسعه فرهنگ مدیریت، امنیت و دفاع سایبری
  • توسعه و بیان مباحث تصمیم­سازی و تصمیم­گیری سایبری در سطح مدیران راهبردی کشور
  • ارائه نتایج تجارب راهبردی مدیران سایبری کشور